Tra cứu lương kỹ thuật phần mềm

Biểu đồ lương kỹ thuật phần mềm

13,535,714 vnđ

( Mười ba triệu Năm trăm Ba mươi Năm ngàn Bảy trăm Mười bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ thuật phần mềm là: 13,535,714 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ thuật phần mềm