Tra cứu lương kỹ thuật nội thất

Biểu đồ lương kỹ thuật nội thất

11,534,482 vnđ

( Mười một triệu Năm trăm Ba mươi Bốn ngàn Bốn trăm Tám mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ thuật nội thất là: 11,534,482 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ thuật nội thất