Tra cứu lương kỹ sư xây dựng

Biểu đồ lương kỹ sư xây dựng

12,871,064 vnđ

( Mười hai triệu Tám trăm Bảy mươi Một ngàn Sáu mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư xây dựng là: 12,871,064 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư xây dựng