Tra cứu lương kỹ sư xây dựng

Biểu đồ lương kỹ sư xây dựng

12,803,804 vnđ

( Mười hai triệu Tám trăm Ba ngàn Tám trăm Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư xây dựng là: 12,803,804 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư xây dựng