Tra cứu lương kỹ sư xây dựng dân dụng

Biểu đồ lương kỹ sư xây dựng dân dụng

14,181,818 vnđ

( Mười bốn triệu Một trăm Tám mươi Một ngàn Tám trăm Mười tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư xây dựng dân dụng là: 14,181,818 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư xây dựng dân dụng