Tra cứu lương kỹ sư tự động hoá

Biểu đồ lương kỹ sư tự động hoá

15,877,192 vnđ

( Mười năm triệu Tám trăm Bảy mươi Bảy ngàn Một trăm Chín mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư tự động hoá là: 15,877,192 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư tự động hoá