Tra cứu lương kỹ sư tự động hoá

Biểu đồ lương kỹ sư tự động hoá

15,983,739 vnđ

( Mười năm triệu Chín trăm Tám mươi Ba ngàn Bảy trăm Ba mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư tự động hoá là: 15,983,739 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư tự động hoá