Tra cứu lương kỹ sư trưởng toà nhà

Biểu đồ lương kỹ sư trưởng toà nhà

28,375,000 vnđ

( Hai mươi Tám triệu Ba trăm Bảy mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư trưởng toà nhà là: 28,375,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư trưởng toà nhà