Tra cứu lương kỹ sư trưởng

Biểu đồ lương kỹ sư trưởng

12,891,891 vnđ

( Mười hai triệu Tám trăm Chín mươi Một ngàn Tám trăm Chín mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư trưởng là: 12,891,891 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư trưởng