Tra cứu lương kỹ sư trưởng

Biểu đồ lương kỹ sư trưởng

11,680,000 vnđ

( Mười một triệu Sáu trăm Tám mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư trưởng là: 11,680,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư trưởng