Tra cứu lương kỹ sư trắc địa

Biểu đồ lương kỹ sư trắc địa

14,071,428 vnđ

( Mười bốn triệu Bảy mươi Một ngàn Bốn trăm Hai mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư trắc địa là: 14,071,428 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư trắc địa