Tra cứu lương kỹ sư thiết kế xây dựng

Biểu đồ lương kỹ sư thiết kế xây dựng

9,388,888 vnđ

( Chín triệu Ba trăm Tám mươi Tám ngàn Tám trăm Tám mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư thiết kế xây dựng là: 9,388,888 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư thiết kế xây dựng