Tra cứu lương kỹ sư thiết kế xây dựng

Biểu đồ lương kỹ sư thiết kế xây dựng

9,423,076 vnđ

( Chín triệu Bốn trăm Hai mươi Ba ngàn Bảy mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư thiết kế xây dựng là: 9,423,076 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư thiết kế xây dựng