Tra cứu lương kỹ sư thiết kế máy

Biểu đồ lương kỹ sư thiết kế máy

16,611,111 vnđ

( Mười sáu triệu Sáu trăm Mười một ngàn Một trăm Mười một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư thiết kế máy là: 16,611,111 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư thiết kế máy