Tra cứu lương kỹ sư thiết kế máy

Biểu đồ lương kỹ sư thiết kế máy

15,647,058 vnđ

( Mười năm triệu Sáu trăm Bốn mươi Bảy ngàn Năm mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư thiết kế máy là: 15,647,058 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư thiết kế máy