Tra cứu lương kỹ sư thiết kế cơ khí

Biểu đồ lương kỹ sư thiết kế cơ khí

13,352,941 vnđ

( Mười ba triệu Ba trăm Năm mươi Hai ngàn Chín trăm Bốn mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư thiết kế cơ khí là: 13,352,941 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư thiết kế cơ khí