Tra cứu lương kỹ sư thiết bị

Biểu đồ lương kỹ sư thiết bị

14,720,588 vnđ

( Mười bốn triệu Bảy trăm Hai mươi ngàn Năm trăm Tám mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư thiết bị là: 14,720,588 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư thiết bị