Tra cứu lương kỹ sư thi công

Biểu đồ lương kỹ sư thi công

14,593,548 vnđ

( Mười bốn triệu Năm trăm Chín mươi Ba ngàn Năm trăm Bốn mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư thi công là: 14,593,548 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư thi công