Tra cứu lương kỹ sư thi công

Biểu đồ lương kỹ sư thi công

13,856,557 vnđ

( Mười ba triệu Tám trăm Năm mươi Sáu ngàn Năm trăm Năm mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư thi công là: 13,856,557 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư thi công