Tra cứu lương kỹ sư sản xuất

Biểu đồ lương kỹ sư sản xuất

12,055,555 vnđ

( Mười hai triệu Năm mươi Năm ngàn Năm trăm Năm mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư sản xuất là: 12,055,555 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư sản xuất