Tra cứu lương kỹ sư sản xuất

Biểu đồ lương kỹ sư sản xuất

13,289,473 vnđ

( Mười ba triệu Hai trăm Tám mươi Chín ngàn Bốn trăm Bảy mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư sản xuất là: 13,289,473 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư sản xuất