Tra cứu lương kỹ sư mỏ

Biểu đồ lương kỹ sư mỏ

11,934,343 vnđ

( Mười một triệu Chín trăm Ba mươi Bốn ngàn Ba trăm Bốn mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư mỏ là: 11,934,343 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư mỏ