Tra cứu lương kỹ sư mỏ

Biểu đồ lương kỹ sư mỏ

12,152,173 vnđ

( Mười hai triệu Một trăm Năm mươi Hai ngàn Một trăm Bảy mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư mỏ là: 12,152,173 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư mỏ