Tra cứu lương kỹ sư khối lượng

Biểu đồ lương kỹ sư khối lượng

10,327,586 vnđ

( Mười triệu Ba trăm Hai mươi Bảy ngàn Năm trăm Tám mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư khối lượng là: 10,327,586 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư khối lượng