Tra cứu lương kỹ sư kết cấu

Biểu đồ lương kỹ sư kết cấu

12,912,621 vnđ

( Mười hai triệu Chín trăm Mười hai ngàn Sáu trăm Hai mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư kết cấu là: 12,912,621 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư kết cấu