Tra cứu lương kỹ sư kết cấu

Biểu đồ lương kỹ sư kết cấu

11,853,846 vnđ

( Mười một triệu Tám trăm Năm mươi Ba ngàn Tám trăm Bốn mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư kết cấu là: 11,853,846 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư kết cấu