Tra cứu lương kỹ sư hiện trường

Biểu đồ lương kỹ sư hiện trường

8,682,432 vnđ

( Tám triệu Sáu trăm Tám mươi Hai ngàn Bốn trăm Ba mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư hiện trường là: 8,682,432 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư hiện trường