Tra cứu lương kỹ sư hàn

Biểu đồ lương kỹ sư hàn

14,625,000 vnđ

( Mười bốn triệu Sáu trăm Hai mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư hàn là: 14,625,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư hàn