Tra cứu lương kỹ sư giám sát

Biểu đồ lương kỹ sư giám sát

16,442,028 vnđ

( Mười sáu triệu Bốn trăm Bốn mươi Hai ngàn Hai mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư giám sát là: 16,442,028 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư giám sát