Tra cứu lương kỹ sư dự toán xây dựng

Biểu đồ lương kỹ sư dự toán xây dựng

8,562,500 vnđ

( Tám triệu Năm trăm Sáu mươi Hai ngàn Năm trăm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư dự toán xây dựng là: 8,562,500 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư dự toán xây dựng