Tra cứu lương kỹ sư dự toán

Biểu đồ lương kỹ sư dự toán

15,442,028 vnđ

( Mười năm triệu Bốn trăm Bốn mươi Hai ngàn Hai mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư dự toán là: 15,442,028 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư dự toán