Tra cứu lương kỹ sư dự án

Biểu đồ lương kỹ sư dự án

13,550,847 vnđ

( Mười ba triệu Năm trăm Năm mươi ngàn Tám trăm Bốn mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư dự án là: 13,550,847 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư dự án