Tra cứu lương kỹ sư điện tử

Biểu đồ lương kỹ sư điện tử

14,899,350 vnđ

( Mười bốn triệu Tám trăm Chín mươi Chín ngàn Ba trăm Năm mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư điện tử là: 14,899,350 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư điện tử