Tra cứu lương kỹ sư điện tử

Biểu đồ lương kỹ sư điện tử

15,886,956 vnđ

( Mười năm triệu Tám trăm Tám mươi Sáu ngàn Chín trăm Năm mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư điện tử là: 15,886,956 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư điện tử