Tra cứu lương kỹ sư điện nước

Biểu đồ lương kỹ sư điện nước

16,992,187 vnđ

( Mười sáu triệu Chín trăm Chín mươi Hai ngàn Một trăm Tám mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư điện nước là: 16,992,187 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư điện nước