Tra cứu lương kỹ sư điện nước

Biểu đồ lương kỹ sư điện nước

19,152,173 vnđ

( Mười chín triệu Một trăm Năm mươi Hai ngàn Một trăm Bảy mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư điện nước là: 19,152,173 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư điện nước