Tra cứu lương kỹ sư điện - điện tử

Biểu đồ lương kỹ sư điện - điện tử

11,022,727 vnđ

( Mười một triệu Hai mươi Hai ngàn Bảy trăm Hai mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư điện - điện tử là: 11,022,727 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư điện - điện tử