Tra cứu lương kỹ sư điện công nghiệp

Biểu đồ lương kỹ sư điện công nghiệp

12,025,000 vnđ

( Mười hai triệu Hai mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư điện công nghiệp là: 12,025,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư điện công nghiệp