Tra cứu lương kỹ sư công trường

Biểu đồ lương kỹ sư công trường

9,548,780 vnđ

( Chín triệu Năm trăm Bốn mươi Tám ngàn Bảy trăm Tám mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư công trường là: 9,548,780 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư công trường