Tra cứu lương kỹ sư công trường

Biểu đồ lương kỹ sư công trường

9,535,714 vnđ

( Chín triệu Năm trăm Ba mươi Năm ngàn Bảy trăm Mười bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư công trường là: 9,535,714 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư công trường