Tra cứu lương kỹ sư công trình

Biểu đồ lương kỹ sư công trình

15,303,398 vnđ

( Mười năm triệu Ba trăm Ba ngàn Ba trăm Chín mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư công trình là: 15,303,398 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư công trình