Tra cứu lương kỹ sư công trình

Biểu đồ lương kỹ sư công trình

14,568,627 vnđ

( Mười bốn triệu Năm trăm Sáu mươi Tám ngàn Sáu trăm Hai mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư công trình là: 14,568,627 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư công trình