Tra cứu lương kỹ sư công nghiệp

Biểu đồ lương kỹ sư công nghiệp

10,827,777 vnđ

( Mười triệu Tám trăm Hai mươi Bảy ngàn Bảy trăm Bảy mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư công nghiệp là: 10,827,777 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư công nghiệp