Tra cứu lương kỹ sư công nghiệp

Biểu đồ lương kỹ sư công nghiệp

10,125,000 vnđ

( Mười triệu Một trăm Hai mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư công nghiệp là: 10,125,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư công nghiệp