Tra cứu lương kỹ sư công nghệ thực phẩm

Biểu đồ lương kỹ sư công nghệ thực phẩm

5,500,000 vnđ

( Năm triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư công nghệ thực phẩm là: 5,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư công nghệ thực phẩm