Tra cứu lương kỹ sư chế tạo máy

Biểu đồ lương kỹ sư chế tạo máy

12,461,538 vnđ

( Mười hai triệu Bốn trăm Sáu mươi Một ngàn Năm trăm Ba mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư chế tạo máy là: 12,461,538 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư chế tạo máy