Tra cứu lương kỹ sư chế tạo máy

Biểu đồ lương kỹ sư chế tạo máy

15,120,000 vnđ

( Mười năm triệu Một trăm Hai mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư chế tạo máy là: 15,120,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư chế tạo máy