Tra cứu lương kiến trúc sư cảnh quan

Biểu đồ lương kiến trúc sư cảnh quan

8,583,333 vnđ

( Tám triệu Năm trăm Tám mươi Ba ngàn Ba trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kiến trúc sư cảnh quan là: 8,583,333 VNĐ

Danh sách tin tuyển kiến trúc sư cảnh quan