Tra cứu lương kiểm định viên

Biểu đồ lương kiểm định viên

8,400,000 vnđ

( Tám triệu Bốn trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kiểm định viên là: 8,400,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển kiểm định viên