Tra cứu lương kho

Biểu đồ lương kho

8,990,994 vnđ

( Tám triệu Chín trăm Chín mươi ngàn Chín trăm Chín mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kho là: 8,990,994 VNĐ

Danh sách tin tuyển kho