Tra cứu lương kho

Biểu đồ lương kho

8,878,817 vnđ

( Tám triệu Tám trăm Bảy mươi Tám ngàn Tám trăm Mười bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kho là: 8,878,817 VNĐ

Danh sách tin tuyển kho