Tra cứu lương khách sạn

Biểu đồ lương khách sạn

10,139,204 vnđ

( Mười triệu Một trăm Ba mươi Chín ngàn Hai trăm Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của khách sạn là: 10,139,204 VNĐ

Danh sách tin tuyển khách sạn