Tra cứu lương khách sạn

Biểu đồ lương khách sạn

10,957,983 vnđ

( Mười triệu Chín trăm Năm mươi Bảy ngàn Chín trăm Tám mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của khách sạn là: 10,957,983 VNĐ

Danh sách tin tuyển khách sạn