Tra cứu lương hr

Biểu đồ lương hr

12,121,359 vnđ

( Mười hai triệu Một trăm Hai mươi Một ngàn Ba trăm Năm mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của hr là: 12,121,359 VNĐ

Danh sách tin tuyển hr