Tra cứu lương họa viên kiến trúc

Biểu đồ lương họa viên kiến trúc

17,541,666 vnđ

( Mười bảy triệu Năm trăm Bốn mươi Một ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của họa viên kiến trúc là: 17,541,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển họa viên kiến trúc