Tra cứu lương họa viên kiến trúc

Biểu đồ lương họa viên kiến trúc

14,511,764 vnđ

( Mười bốn triệu Năm trăm Mười một ngàn Bảy trăm Sáu mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của họa viên kiến trúc là: 14,511,764 VNĐ

Danh sách tin tuyển họa viên kiến trúc