Tra cứu lương hoạ sĩ

Biểu đồ lương hoạ sĩ

9,968,253 vnđ

( Chín triệu Chín trăm Sáu mươi Tám ngàn Hai trăm Năm mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của hoạ sĩ là: 9,968,253 VNĐ

Danh sách tin tuyển hoạ sĩ