Tra cứu lương hoạ sĩ

Biểu đồ lương hoạ sĩ

10,500,000 vnđ

( Mười triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của hoạ sĩ là: 10,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển hoạ sĩ