Tra cứu lương hộ sinh

Biểu đồ lương hộ sinh

9,787,671 vnđ

( Chín triệu Bảy trăm Tám mươi Bảy ngàn Sáu trăm Bảy mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của hộ sinh là: 9,787,671 VNĐ

Danh sách tin tuyển hộ sinh