Tra cứu lương hiệu trưởng

Biểu đồ lương hiệu trưởng

18,214,285 vnđ

( Mười tám triệu Hai trăm Mười bốn ngàn Hai trăm Tám mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của hiệu trưởng là: 18,214,285 VNĐ

Danh sách tin tuyển hiệu trưởng