Tra cứu lương hiệu trưởng

Biểu đồ lương hiệu trưởng

25,357,142 vnđ

( Hai mươi Năm triệu Ba trăm Năm mươi Bảy ngàn Một trăm Bốn mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của hiệu trưởng là: 25,357,142 VNĐ

Danh sách tin tuyển hiệu trưởng