Tra cứu lương hành chính nhân sự

Biểu đồ lương hành chính nhân sự

9,224,050 vnđ

( Chín triệu Hai trăm Hai mươi Bốn ngàn Năm mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của hành chính nhân sự là: 9,224,050 VNĐ

Danh sách tin tuyển hành chính nhân sự