Tra cứu lương hành chính nhân sự

Biểu đồ lương hành chính nhân sự

10,006,868 vnđ

( Mười triệu Sáu ngàn Tám trăm Sáu mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của hành chính nhân sự là: 10,006,868 VNĐ

Danh sách tin tuyển hành chính nhân sự