Tra cứu lương graphic designer

Biểu đồ lương graphic designer

11,765,957 vnđ

( Mười một triệu Bảy trăm Sáu mươi Năm ngàn Chín trăm Năm mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của graphic designer là: 11,765,957 VNĐ

Danh sách tin tuyển graphic designer