Tra cứu lương graphic designer

Biểu đồ lương graphic designer

11,255,813 vnđ

( Mười một triệu Hai trăm Năm mươi Năm ngàn Tám trăm Mười ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của graphic designer là: 11,255,813 VNĐ

Danh sách tin tuyển graphic designer