Tra cứu lương giáo viên tiếng nhật

Biểu đồ lương giáo viên tiếng nhật

15,411,764 vnđ

( Mười năm triệu Bốn trăm Mười một ngàn Bảy trăm Sáu mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giáo viên tiếng nhật là: 15,411,764 VNĐ

Danh sách tin tuyển giáo viên tiếng nhật