Tra cứu lương giáo viên

Biểu đồ lương giáo viên

8,727,591 vnđ

( Tám triệu Bảy trăm Hai mươi Bảy ngàn Năm trăm Chín mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giáo viên là: 8,727,591 VNĐ

Danh sách tin tuyển giáo viên