Tra cứu lương giáo viên

Biểu đồ lương giáo viên

8,686,390 vnđ

( Tám triệu Sáu trăm Tám mươi Sáu ngàn Ba trăm Chín mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giáo viên là: 8,686,390 VNĐ

Danh sách tin tuyển giáo viên