Tra cứu lương giao dịch viên

Biểu đồ lương giao dịch viên

9,291,666 vnđ

( Chín triệu Hai trăm Chín mươi Một ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giao dịch viên là: 9,291,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển giao dịch viên