Tra cứu lương giám sát xây dựng

Biểu đồ lương giám sát xây dựng

19,203,488 vnđ

( Mười chín triệu Hai trăm Ba ngàn Bốn trăm Tám mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát xây dựng là: 19,203,488 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát xây dựng