Tra cứu lương giám sát xây dựng

Biểu đồ lương giám sát xây dựng

18,898,148 vnđ

( Mười tám triệu Tám trăm Chín mươi Tám ngàn Một trăm Bốn mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát xây dựng là: 18,898,148 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát xây dựng