Tra cứu lương giám sát vận hành

Biểu đồ lương giám sát vận hành

20,166,666 vnđ

( Hai mươi triệu Một trăm Sáu mươi Sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát vận hành là: 20,166,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát vận hành