Tra cứu lương giám sát vận hành

Biểu đồ lương giám sát vận hành

17,818,181 vnđ

( Mười bảy triệu Tám trăm Mười tám ngàn Một trăm Tám mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát vận hành là: 17,818,181 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát vận hành