Tra cứu lương giám sát toà nhà

Biểu đồ lương giám sát toà nhà

10,785,714 vnđ

( Mười triệu Bảy trăm Tám mươi Năm ngàn Bảy trăm Mười bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát toà nhà là: 10,785,714 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát toà nhà