Tra cứu lương giám sát toà nhà

Biểu đồ lương giám sát toà nhà

11,166,666 vnđ

( Mười một triệu Một trăm Sáu mươi Sáu ngàn Sáu trăm Sáu mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát toà nhà là: 11,166,666 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát toà nhà