Tra cứu lương giám sát thi công

Biểu đồ lương giám sát thi công

16,207,317 vnđ

( Mười sáu triệu Hai trăm Bảy ngàn Ba trăm Mười bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát thi công là: 16,207,317 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát thi công